קבוצת פרימיום

תקנון שימוש באתר כללי

תקנון ותנאי שימוש אלו כתוב בלשון זכר וזאת מטעמי נוחות בלבד, אולם מתייחס, כמובן, לנשים וגברים כאחד ויש לקוראו ככזה.

בהיכנסך לאתר של חברת קבוצת פרימיום פתרונות אשראי בע”מ ח.פ 516326899 (להלן: “החברה” ו/או “האתר”) הפועל בכתובת אתר http://premiumcs.co.il , וטרם רכישת שירותי החברה, הינך מתבקש לקרוא בעיון רב את התנאים המפורטים להלן המהווים את תנאי ההתקשרות המשפטיים המחייבים לכל עסקה שתתבצע באמצעות האתר. התקשרויות אשר נעשות באמצעות אתר זה וכן באמצעות עובדי ונציגי החברה יהיו כפופים לתנאים הקבועים בתקנון זה.

כל משתמש באתר (להלן: “המשתמש” ו/או “הלקוח”) מסכים כי הינו מודע לתקנון האתר, מדיניות הפרטיות ולכללי השימוש באתר וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ותביעה כנגד החברה לרבות כנגד בעליה, עובדיה, נציגיה.

החברה מספקת פלטפורמה ייחודית מסוגה המתמחה בתחום הבנקאות בכלל וגיוס מימון לדיור (משכנתא) בפרט.

יצירת קשר- ניתן ליצור קשר עם החברה בטל’ 074-700-0004 ו/או בדואר אלקטרוניnpremiumcs@gmail.com    ו /או במשלוח דואר רגיל לכתובת חבצלת 10, הוד השרון . כמו כן, ניתן למלא טופס פנייה באתר.

הגבלת שימוש

השימוש באתר כפוף להסכמת המשתמש (להלן: “המשתמש” ו/או “המזמין” ו/או “הלקוח”) לעשות בו שימוש בהתאם לכללים שיפורטו להלן וכן בהתאם להוראות כל חוק ודין לרבות אך לא רק, הוראות שיחולו על שימוש באתרים, כפי שיהיו מעת לעת (להלן: “הוראות הדין”).

שימוש באתר משמעו, אישור והסכמה לקבלת כללי השימוש והתחייבות לפעול באתר בהתאם לכללי השימוש ובהתאם להוראות הדין.

במקרה של הפרת כללי השימוש, רשאית החברה ו/או מי מטעמה להביא להפסקת השימוש ע”י המשתמש ו/או לנקוט בכל אמצעי חוקי לרבות משפטי להפסקת ההפרה כאמור.

שימוש אישי- האתר נועד לשימוש המשתמש בלבד ומותנה בשימוש בפרטים אישיים ומהימנים של המשתמש בלבד. אין לעשות שימוש באתר תוך נטילת זהות בדויה ו/או התחזות לאדם אחר. אין לעשות באתר כל שימוש אחר שאינו שימוש אישי ופרטי לרבות אך לא רק, שימוש מסחרי לשם הפקת רווח, למשל עריכת הגרלות ו/או עריכת סקרים למטרות רווח ו/או למטרת אחרות.

כל משתמש בעל כשירות משפטית בהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ”ב-1962 יכול לבצע שימוש באתר ובלבד שהתקיימו לגביו התנאים המצטברים הבאים:

המשתמש באתר המבצע פעולה הינו אישיות משפטית כשירה להתחייב בכל ההתחייבויות הנובעות מביצוע פעולות באתר ובכלל זה מצהיר כי אינו קטין, בכל הנוגע להזמנת משקאות משכרים.

המשתמש המבצע תשלום באתר מבצע זאת כדין, באמצעות כרטיס אשראי תקף במדינת ישראל השייך למשתמש ומונפק ע”י אחת מחברות האשראי המורשות לפעול במדינת ישראל, או הינו בעל הרשאה מפורשת מבעל הכרטיס הנ”ל, או שהינו בעל חשבון paypal או כל אמצעי תשלום אחר שהחברה תאפשר את השימוש בו במסגרת רכישת השירות מהחברה.

אבטחת מידע ופרטיות

פרטיות המשתמש חשובה לחברה ועל מנת להגן עליה החברה מספקת למשתמש מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו.

החברה משתמשת באמצעי הגנה מנהליים, ארגוניים, טכניים ופיזיים להגנה על הנתונים האישיים שמוזנים באתר. אמצעי בקרת האבטחה שלנו נועדו לשמור על רמה נאותה של סודיות נתונים, שלמות הנתונים, זמינותם, עמידות ויכולת אחסונם. אנו בודקים באופן סדיר את השירותים של האתר, המערכות והנכסים האחרים על מנת לאתר נקודות תורפה באבטחה עליהם.

אם למרות אמצעי האבטחה, תתרחש פגיעה באבטחה שסביר שתהיה לה השפעה שלילית על פרטיות המשתמשים, החברה מתחייבת להודיע על הפגיעה באבטחה בהקדם האפשרי למשתמשים הנוגעים בדבר ולצדדים המושפעים האחרים, וכן לרשויות הנוגעות בדבר, כשהדבר נדרש לפי החוקים החלים על הגנה על נתונים.

מסירת פרטי משתמש ונתונים אחרים אודות המשתמש באתר, תהווה הסכמה והיתר לחברה לעשת בהם שימוש, לשם מתן שירותיה באמצעות אתר זה לרבות, שיפור שירותים ובכלל זה הסכמה לקבלת מסרים, הודעות, תכתובות, שאלונים, שיחות טלפון ובדיקות תקופתיות, סקרים וכיוצ”ב.

זמינות האתר

החברה עושה כל מאמץ כי זמינות האתר ומשאביו ייתנו ללקוח בכל עת ובצורה המיטבית ביותר תוך שמירה על חווית גלישה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה אינה מתחייבת ואינה מבטיחה כי האתר ומשאביו יפעלו ו/או יהיו זמינים בכל עת וללא הפרעות או תקלות וכי לא יהיה בשימוש באתר אי אילו פגמים.

 

הלקוח מאשר בזאת כי החברה לא תהא אחראית לאי יכולת האתר ו/או משאביו לפעול או להיות נגישים מכל סיבה שהיא שיכולה להיות נעוצה גם בתחזוקת המחשב ו/או המדיה האישית ו/או הציוד של הלקוח לרבות, אך לא רק, הפסקות פעילות האינטרנט או רשתות, הפסקות בפעילות החומרה או התכנה בשל בעיות טכניות או אחרות שאינן בשליטת החברה לרבות בגין בעיות שברשת האינטרנט בבית הלקוח.

שינויים בתנאי השימוש ו/או בתנאי האתר

החברה שומרת לעצמה את זכותה ואת שיקול דעתה הבלעדי לשנות את התנאים מעת לעת ומבקשת מכלל לקוחותיה לקרוא בעיון רב תקנון ותנאי שימוש אלה ורצוי בכל עת כאשר הם נכנסים לאתר על מנת לוודא כי תנאי השימוש ו/או האתר שונו/עודכנו.

ככל והחברה תידרש לשנות את תנאי השימוש בהתאם להוראות הדין ו/או החוק ו/או התקנות, שינויים אלו ייכנסו לתוקפם באופן מיידי או כנדרש על פי הדין וזאת ללא מתן הודעה מוקדמת ללקוח.

ככל והנך תקבל בתקלה ו/או בעיה בקשר עם האתר ואשר אינה קשורה בציוד האישי שלך ו/או ברשת האינטרנט הפרטית שלך הינה יכול לפנות אל התמיכה הטכנית של החברה בכתובת המייל המצוינת לעיל בפרטי החברה (סעיף 5 לעיל).

הגבלת אחריות

השירותים המוצגים באתר עשויים להשתנות מעת לעת וניתנים כפי שהם, למען נוחות המשתמש ולשימושו האישי בלבד. המשתמש מסכים ומאשר כי השימוש באתר ובשירותים הינו באחריות הבלעדית של המשתמש, וכי אין לחברה ו/או מי מטעמה כל אחריות לתוצאות העשויות לנבוע משימוש בהם, לרבות אחריות בנוגע לתפקוד האתר, לאספקת שירותים מכל סוג שהוא ולתוצאות השימוש בהם.

יוער כי החברה אינה שולטת, מנהלת, תומכת, נותנת חסות ו/או מעורבת בכל צורה שהיא עם הבנקים וגורמים אחרים אשר מציעים שירותים הקשורים לתחום עיסוק החברה.

החברה אינה לוקחת אחריות על עצמה עבור סיכויי הצלחה ו/או הצעות מטעם בנקים, חברות ביטוח וכו’ ככל שהלקוח יבחר על דעת עצמו להתקשר עם בנק כלשהו או חברת ביטוח כל שהי שעימו החברה היתה במגעים עבור הלקוח, תוצאת קבלת השירותים המוצעים באתר ו/או עבור נזקים כלשהם שעלולים להיגרם בין במישרין או בעקיפין כתוצאה מההתקשרות כאמור.

לחברה ו/או מי מטעמה לא תהא כל אחריות ויכולת לאמת את ההצעות הניתנות מפעם לפעם ללקוח על ידי הבנקים השונים וכן סוכנויות ביטוח וחברות ביטוח, כל הצעה שתינתן תהיה תקפה לאותו המועד בו ניתנה בלבד והיא תהיה מבוססת בהתאם לפרטים שמסר הלקוח לחברה.

הלקוח הינו האחראי הבלעדי לנכונות הפרטים ולאמיתות תוכנם, כאשר התוצאה שניתנה בהתאם לנתונים שמסר הלקוח תהא באחריות הלקוח בלבד ולא באחריות החברה. ללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה נגד החברה ו/או מי מטעמה בגין נכונות המצים ו/או ההצעות שיינתנו על ידי הספקים באמצעות האתר. למען הסר כל ספק, לחברה ו/או מי מטעמה לא תהא כל אחריות ביחס לטעויות ו/או לנזקים בעקבותיהם שנפלו כתוצאה מכל מידע שנמסר על ידי הלקוח לחברה והועבר כפי שהוא לידי הבנק לצורך מתן ההצעה ו/או שירותים.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי כל המידע המוצג באתר, לרבות אך לא רק, מידע שהוצג ללקוח בעקבות נתונים שהלקוח הזין ומילא באתר, לרבות אך לא רק, ריביות, גובה החזר חודשי, ו/או עלויות וכל מידע אחר שהוא כאמור, הינו מידע המבוסס על המידע אותו הזין הלקוח והוא נמסר לצורך הערכה בלבד ואין להסתמך עליו. אין במידע המוצג כדי להתחייב ללקוח כי הבנק יוכל לספק תנאים אלו ללקוח ו/או יתחייב לספק תנאים אלו ללקוח.

תשלום

בשימוש באתר הינך מאשר כי השירות אותו מציע האתר עשוי להיות כרוך בתשלום לחברה ו/או לגורמים אחרים הפועלים בשיתוף פעולה עם החברה.

לקוח אשר מעוניין לקבל שירות וייעוץ מטעם החברה, יהיה עליו לפעול באופן הבא:

הלקוח ישלם לחברה בגין השירות המפורט בהתאם לטופס התקשרות עם הלקוח.

הלקוח מאשר כי הצהרה על פרטים אישיים כוזבים לרבות לגבי אמצעי התשלום מהווה עבירה פלילית בהתאם לחוק העונשין, התשל”ז-1977 והינה אסורה.

הלקוח פוטר את החברה ו/או מי מטעמה מכל אחריות ו/או חבות כלשהי ביחס לרישומו בחברה ו/או לגביית תשלום ו/או סליקה אשר אינה מתבצעת ישירות על ידי החברה.

שירותי החברה הכרוכים בתשלום מפורטים ומוצגים באתר.

החברה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לשנות ו/או להוסיף ו/או למחוק חלק מהשירותים המוצעים באתר לרבות מחירם המוצג באתר הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומבלי צורך ליידע את הלקוח לפני כן.

לקוח אשר מבקש לרכוש שירות מטעם החברה יוודא במועד רכישת השירות כי השירות מוצג באתר ומחירו תואם את המחיר המוצג באתר ככל שזה מוצג.

הגנה על זכויות קניין רוחני

המשתמש מאשר ומצהיר כי ידוע לו שכל זכויות הקניין והקניין הרוחני הנוגעות לאתר וכל מידע אחר הקשור לאתר או הכלול בו, הינם בבעלות בלעדית של החברה ולאף אדם לא תהא זכות, דרישה או תביעה כלפי החברה לזכויות אלה, ולא יותר לו לעשות שימוש כלשהו בזכויות כאמור.

שמות המסחר והסימנים המסחריים הקשורים אליהם, בין אם נרשמו ובין אם לאו הינם שמות מסחריים בבעלות החברה ולא תהא למאן דהוא כל זכות שהיא לעשות שימוש בשמות אלה או לטעון לזכויות כלשהן בשמות אלה.

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירותים המוצעים בו ובכל התוכן הכלול והמאוגד בו הינן של החברה בלבד או של צד שלישי, כדוגמת הבנקים השונים אשר מוצגים באתר ושהתירו לאתר להשתמש במידע זה.

אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ”ל, בין על-ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי או דרך אחרים. אינך רשאי להשתמש בכל שם, סימן או סמליל (‘לוגו’) הזהה או דומה באופן מטעה לסימני המסחר, לסמלילים או לשמה של החברה.

עליך להימנע מכל פעולה או מחדל העלולים לפגוע בצורה כלשהי במוניטין של החברה. אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה – סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידך. סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות שימוש.

החברה מכבדת זכויות יוצרים ו/או זכויות קניין רוחני של אחר ולפיכך, במידה ונתקלת במידע או תמונה או כל מצד אחר אשר לדעתך פוגעים בזכויות היוצרים/הקניין הרוחני של אדם או חברה כלשהי נא פנה אלינו באמצעות אחד מפרטי ההתקשרות כפי שמצוינים ברישא תקנון זה וציין את תוכנם ומיקומם באתר ואנו נפעל לבחינת המקרה והסרת המידע במהירות האפשרית

תנאי שימוש ותקנון זה אינם מעניקים למשתמש כל זכויות קניין רוחני בשירות של החברה, וכל הזכויות שלא הוענקו במפורש בהסכם זה שמורות לחברה ולמסעדות השף העובדות עימה.

שירותי החברה

החברה מספקת מגוון שירותים בתחום גיוס הון לדיור, לעסקים ולכל מטרה הכוללים:

הגשת בקשה לאישור למימון – החברה למעשה מלווה את הלקוח בעת הגשת הבקשה לגורם המלווה ולמעשה החברה מתנהלת מול אותו גורם לקבל את הצעת המימון המיטבית ביותר.

יודגש כי החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים לתוצאת הצעת המימון והם ישארו באחריות הבלעדית של נותן ומקבל המימון בלבד.

בדיקת כדאיות למחזור משכנתא- הלקוח יכניס את נתוני המשכנתא הקיימת שלו לאתר החברה והחברה תבצע בדיקה חד פעמית בתשלום על בסיס הנתונים שהזין הלקוח. יצויין כי בדיקת הכדאיות למחזור המשכנתא אינה לוקחת בחשבון את עמלת הפירעון המוקדם של המשכנתא הנוכחית שלכם במידה וקיימת לכם עמלה שכזו ויש לבדוק נושא זה מול הבנק ממנו נלקח המימון.

ברירת דין

על התנאים המובאים לעיל ולהלן פרשנותם ואכיפתם יחולו חוקי מדינת ישראל בלבד. כל הפעולות המתבצעות באמצעות אתר זה הנן כפופות לדין הישראלי בלבד וכל הליך משפטי בגין כל עילה שמקורה בפעולה משפטית שהתבצעה באתר זה תתברר בבית המשפט ו/או הדין המוסמך במחוז תל אביב בלבד.

תנאים נוספים

המשתמש מודע כי החברה אינה אחראית לכל תקלה באתר וכי היא אינה מתחייבת כי האתר יפעל ו/או יהיה זמין בכל עת ללא הפרעות ו/או תקלות וכי השימוש באתר יהיה ללא פגם.

המשתמש מודע ומאשר כי החברה אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל “וירוסים” או יישומי תוכנה למיניהם לרבות ” “cookies למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש, למכשיר הסלולאר או לכל רכוש אחר של המשתמש ו/או של צד ג’ כלשהו, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר.

החברה שומרת לעצמה את הזכות בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את פעילות האתר, באופן זמני או לצמיתות, מבלי לתת כל הודעה מוקדמת וכן להגביל את הגישה לאתר, לצורך עבודות תחזוקה וייעול השירותים הניתנים בו.

המשתמש מאשר ומסכים כי החברה לא תהיה אחראית לאובדן מידע ו/או לנזקים כלשהם הנובעים או הקשורים בהחלטתה להפסיק ו/או להשהות את פעילות האתר.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להמחות או להעביר את התחייבויותיה ו/או את זכויותיה בהתאם לתנאים אלה וזאת ללא כל הגבלה וללא הודעה על כך או בצורך בהסכמת משתמש או כל צד שלישי אחר.

במידה ויש לך שאלות נוספות הינך מוזמן לפנות אל החברה בכל אחד מערוצי התקשורת המפורטים בסעיף 5 לעיל.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את תנאי השימוש המפורטים לעיל. גרסה א’ תאריך עדכון: 01.03.2021 נו מונעים כניסה לא מורשית למאגרי המידע שלנו.